OKM:n työryhmä esittää korkeakouludiplomeita

14.2.2013

Lyhyttutkintojen kokeilu alkaisi jo tänä vuonna.

 
Työryhmä: Uusia opintopolkuja korkeakouluihin
 
Korkeakoulujen koulutustarjontaa halutaan monipuolistaa ja osallistumisen kynnystä madaltaa. Korkeakouluihin esitetään nykyisten tutkintojen osista muodostuvia, uudenlaisia kokonaisuuksia - korkeakouludiplomeja. Korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmä luovutti esityksensä opetusministeri Jukka Gustafssonille torstaina 14.2. Työryhmä esittää myös osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen keskuksen perustamista.
 
Työryhmä asetti tavoitteeksi, että entistä useammalla olisi tulevaisuudessa mahdollisuus korkeakouluopintoihin. Korkeakoulujen avoin ja monipuolinen koulutustarjonta pystyy joustavasti vastaamaan työelämän ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Se myös mahdollistaa erilaisia opintopolkuja erilaisille opiskelijoille. Olemassa olevan korkeakoulutustarjonnan entistä laajempi hyödyntäminen edellyttää, että se on mahdollisimman näkyvää, avointa ja helposti löydettävissä.
 
Opetusministeri Jukka Gustafsson pitää esityksiä lupaavina, koska erityisesti koulutuksen ulkopuolella opitun tunnustaminen kaipaa kehittämistyötä.
 
- Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on monin tavoin merkityksellistä. Koulutuksessa, työssä, vapaaehtoistoiminnassa tai vaikkapa harrastuksissa saavutettu osaaminen tulisi saada täysimääräisesti tunnustettua ja hyödynnettyä uusissa opinnoissa ja työelämässä. Esimerkiksi maahamme muuttavien koulutus ja osaaminen tulisi saada mahdollisimman sujuvasti näkyväksi ja käyttöön sekä näiden henkilöiden itsensä että yhteiskunnan hyödyksi, opetusministeri Gustafsson tiivistää.
 
Työryhmä ehdottaa, että vuosina 2013 - 2018 toteutetaan kokeilu, jossa korkeakoulut kehittävät tutkintojen osista jäsentyneitä ja määriteltyjä enintään 120 opintopisteen tunnistettavia osaamiskokonaisuuksia, "korkeakouludiplomeita". Kokeilun tavoitteena olisi selvittää työelämän tarvetta uudenlaisille, nykyisiä korkeakoulututkintoja suppeammille kokonaisuuksille eri aloilla ja selvittää, miten ne parhaiten vastaavat taustaltaan erilaisten opiskelijaryhmien tarpeisiin.
 
- Haastavassa toimintaympäristössä tarvitaan rohkeita uusia avauksia. Kokeilemalla korkeakouludiplomeja voitaisiin aidosti selvittää kokonaisuuden työelämätarvetta ja toimivuutta erilaisille opiskelijaryhmille. Uskon, että asiaa voidaan jatkovalmistella hyvässä hengessä sidosryhmien kanssa, toteaa opetusministeri Gustafsson.
 
Avoimen korkeakouluopetuksen tarjontaa monipuolistettaisiin ja kehitettäisiin niin, että tutkintotavoitteisesti opiskelevien eteneminen ja osaamiskokonaisuuksien luominen mahdollistuu. Korkeakoulut huolehtisivat esteettömyydestä opiskelijavalinnassa ja opintojen aikana. Ne kehittävät yhdessä valtakunnallisia kriteereitä ja menettelyitä korkeakoulukelpoisuuden osoittamiseksi ilman muodollista kelpoisuutta oleville.
 
- Mahdollisuus edetä tutkinnon suorittamiseen lisää halukkuutta opintojen aloittamiseen ja vastaa työssäkäyvien kouluttautumistarpeisiin. Mahdollisuuksia edetä korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen avoimen korkeakoulun opintojen perusteella on tarpeen joustavoittaa, painottaa opetusministeri Gustafsson.
                                                 
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tehostamiseksi työryhmä esittää erityisen keskuksen perustamista. Sen tehtävänä olisi kehittää ja levittää valtakunnallisesti osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen menettelyjä, avustaa korkeakouluja, oppilaitoksia sekä TE-hallintoa.
 
Työryhmän ehdotus lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle.
 
Monipuoliset ja sujuvat opintopolut, työryhmän muistio on luettavissa osoitteessa: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/kk_koulutusrakenteet.html
 
Lisätietoja:
- erityisavustaja Aleksi Kalenius, 0295 3 30132
- ylijohtaja Anita Lehikoinen, työryhmän puheenjohtaja, 0295 3 30182
- opetusneuvos Petri Haltia, 0295 3 30096 ja opetusneuvos Maija Innola, 0295 3 30120 (työryhmän sihteerit)