Sivistysvaliokunta ei pidä yliopistolain muuttamista tarpeellisena

13.3.2013

EDUSKUNTATIEDOTUS

RIKSDAGSINFORMATIONEN
13.3.2013
 
 
Sivistysvaliokunta: Yliopistouudistuksen vaikutuksia seurattava edelleen
 
 
Sivistysvaliokunta toteaa opetusministeriön selvityksen ja oman asiantuntijakuulemisensa perusteella, että vuonna 2011 voimaan tullut yliopistolaki on toteuttanut sille asetetun keskeisen tavoitteen (SiVL 4/2013 vp — MINS 1/2013 vp). Uudistus on lisännyt yliopistojen taloudellishallinnollista autonomiaa ja siirtänyt merkittävällä tavalla toimivaltaa itsenäisille yliopistoille.
 
Yleisarvionaan sivistysvaliokunta toteaa, että saaduissa selvityksissä ja lausunnoissa ei ole tuotu esiin sellaisia yliopistolakiin liittyviä muutostarpeita, jotka edellyttäisivät pikaisia toimenpiteitä.
 
Valiokunta pitää kuitenkin välttämättömänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö antaa uudistuksen vaikutuksista uuden selvityksen viimeistään vuonna 2016. Valiokunta korostaa, että ministeriön ja yliopistojen välisessä ohjaussuhteessa on vältettävä turhaa byrokratiaa ja tarpeetonta tiedonkeruuta ja annettava yliopistojen autonomialle yliopistolain uudistuksessa tarkoitettu laaja sisältö.
 
Yliopistolakiselvitys osoittaa, että yliopiston johtosäännöllä voidaan uudistaa ja kehittää johtamisjärjestelmiä merkittävästi. Sivistysvaliokunta pitää tärkeänä, että näitä hyviä käytänteitä kerätään ja välitetään edelleen yliopistojen johtamisjärjestelmien kehittämiseen.
 
Sivistysvaliokunta korostaa omana kantanaan, että yliopistojen päätöksenteossa tulisi nykyistä enemmän hyödyntää yliopistoissa olevaa laajaa asiantuntemusta. Valiokunta pitää yliopistoyhteisön laajaa osallistumista strategiseen keskusteluun koko yliopistoyhteisön toimivuuden kannalta siinä määrin tärkeänä, että valiokunta kehottaa opetus- ja kulttuuriministeriötä arvioimaan jatkossa myös tarvetta täsmentää lainsäädäntöä tältä osin.
 
Valiokunta pitää selvänä, että työtyytyväisyyteen yliopistoissa voidaan ensisijaisesti vaikuttaa kehittämällä yliopistoyhteisön sisäisiä johtamis- ja organisaatiokulttuureita. Jatkossa on välttämätöntä keskittyä nykyistä paremmin yliopistojen henkilöstön ja opiskelijoiden kuulemiseen ja sitouttamiseen toteutettaessa uusia johtamis-, organisaatio- tai muita uudistuksia.
 
Sivistysvaliokunta pitää välttämättömänä, että yliopistollisen opetuksen laatuun ja määrään kiinnitetään opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta erityistä huomiota. Valiokunta pitää varsin huolestuttavana sitä, ettei opetushenkilöstön kelpoisuuksia ja opettajakoulutuksen asemaa ole määritetty. Valiokunta korostaa tässä yhteydessä erityisesti, että opettajankoulutuksen asemaa kansallisena erityistehtävänä on vahvistettava ja varmistettava myös harjoittelukoulujen riittävä rahoitus.
 
Sivistysvaliokunta korostaa myös korkeakoululiikunnan palveluja koskevan eduskunnan lausuman toteuttamista. Yliopistolakiuudistuksen yhteydessä eduskunta hyväksyi yliopistojen liikuntapalveluja ja niiden kehittämistä koskevan lausuman (EV 103/2009 vp), jossa edellytettiin, että hallitus seuraa, miten yliopistot järjestävät liikuntapalveluja opiskelijoille, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi.
 
Yhteystiedot:
Valiokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo, 050 511 3090
Valiokuntaneuvos Kaj Laine, 050 594 2424