OKM: Korkeakoulu-uudistusten vaikutukset arvioitu

21.9.2018

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö  21.9.2018 12.31 
UUTINEN

Vuosina 2014-2015 toteutetun ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutusten arviointi on valmistunut. Samalla arvioitiin korkeakoulu-uudistusten kokonaisuutta.

Uudistus paransi ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja suunnata toimintaansa alueellisten tarpeiden mukaisesti. Osakeyhtiömuotoon siirtyminen on lisännyt ammattikorkeakoulujen vastuuta omasta taloudesta ja strategiasta. Ammattikorkeakoulu-uudistus on vahvistanut ammattikorkeakoulujen autonomiaa suhteessa kuntiin. Tästä huolimatta osassa ammattikorkeakouluja kuntien omistajaohjaus vaikuttaa edelleen päätöksenteon autonomiaan.

Arvioinnin mukaan ammattikorkeakoulujen päätöksentekoprosessit ovat aiempaa joustavampia ja tehokkaampia. Samalla ammattikorkeakoulujen toimintakulttuuri on muuttunut tulostietoisemmaksi. Henkilöstön arviot uudistuksesta ovat johtoa kriittisempiä, erityisesti henkilöstö kokee työhyvinvoinnin heikentyneen uudistuksen ja rahoitusleikkausten vaikutuksesta. Uudistuksen välittömät vaikutukset opiskelijoihin ovat verrattain vähäisiä.

Aiemmin toteutetun yliopistouudistuksen ja nyt valmistuneen ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutusarviointien perusteella toteutetut uudistukset ovat muuttaneet merkittävästi korkeakoulujen johtamista ja toimintakulttuuria. Korkeakoulujen autonomia ja päätösvalta omasta taloudesta ja hallinnosta ovat vahvistuneet. Valtiolta tulevan perusrahoituksen suuntaamisessa käytettävällä rahoitusmallilla on edelleen suuri ohjausvaikutus. Huolena on henkilöstön, erityisesti yliopistoyhteisöjen etääntyminen päätöksenteosta. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen nykyiset roolit ja asema korkeakoulujärjestelmässä ovat arvioinnin mukaan käymistilassa, joka voi hidastaa korkeakoulukentän rakenteellista uudistumista ja yhteistyötä.

Arvioinnin ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutuksista on toteuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Owal Group Oy. Arviointi pohjautui korkeakoulujen johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille suunnattuihin haastatteluihin ja kyselyihin. Arviointiin sisältyi myös kansainvälistä vertailua. Samassa yhteydessä ilmestyy myös Owal Groupin laatima kokonaisarviointi yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-uudistuksista.

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi 

Korkeakoulu-uudistusten vaikutusten arviointi 

_ _

Suomessa toteutettiin yliopistouudistus vuonna 2010 ja ammattikorkeakoulu-uudistus vuosina 2014-2015. Uudistusten tavoitteena oli korkeakoulujen reagointikyvyn vahvistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, rahoituspohjan monipuolistaminen, kansainvälisen yhteistyön lisääminen sekä toiminnan laadun parantaminen. Uudistuksissa keskeistä oli korkeakoulujen autonomian vahvistaminen.

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteena oli luoda lainsäädännölliset puitteet ja toiminnalliset edellytykset entistä vahvemmille ammattikorkeakouluille osaajien kouluttajina, alueellisen kilpailukyvyn rakentajina, työelämän uudistajina ja innovaatioiden kehittäjinä. Tavoitteena oli vahvistaa ammattikorkeakoulujen edellytyksiä itsenäisempään ja joustavampaan toimintaan sekä vauhdittaa ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Ammattikorkeakoulujen rahoitus uudistettiin tukemaan nykyistä paremmin koulutuksen tavoitteita, kuten opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamista.

 Lisätietoja:

- opetusneuvos Maarit Palonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 330243

- opetusneuvos Maija Innola, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 330120

 - toimitusjohtaja Mikko Wennberg, Owal Group Oy, puh. 050 1261