Professoreiden rekrytointikäytäntöjä tulee kehittää

Työtuomioistuin on tänään antamassaan tuomiossa (H45/2023) todennut, että tenure track -urapolkujärjestelmä voi yksittäistapauksessa muodostaa työsopimuslaissa tarkoitetun perustellun syyn solmia työsopimus määräaikaisena. Järjestelmää ei työtuomioistuimen mukaan voi siten pitää sellaisenaan työsopimuslain vastaisena. Lainmukaisuus on ratkaistava tapauskohtaisesti työlainsäädännön periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon alan luonne ja sen erityistarpeet sekä yliopistoissa tehtävän työn erityispiirteet.

Työtuomioistuimen mukaan on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että työsopimusta ei saa solmia määräaikaisena työsuhdeturvan kiertämistarkoituksessa. Tuomiossa todetaan, että Tampereen yliopistolla on ollut työsopimuslain mukaiset perusteet nimittää henkilö viiden vuoden ajaksi apulaisprofessorin määräaikaiseen tenure track -tehtävään.

Professoriliiton näkemyksen mukaan tuomio tarkoittaa, että yliopistojen käytössä olevaa tenure track -rekrytointimallia tulee uudistaa. Urapolulla on tavanomaisesti kolme tasoa: assistant-professorit, associate-professorit ja full-professorit. Polulle rekrytoidut nimitetään pääsääntöisesti 3–5 vuoden määräaikaisiin tehtäviin ennen mahdollista full-professoriksi vakinaistamista. Yliopistolaissa ei ole tällä hetkellä mainintaa tenure track -mallista.

Tenure trackista eli professorin urapolusta on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut Suomessa vakiintunut tapa rekrytoida professoreita, ja julkiset hakumenettelyt ovat yhä harvinaisempia. Professoriliitto pitää tärkeänä, että tutkijanuralle luodaan kannustavia työsuhteita ja että professorien rekrytointikäytäntöjä kehitetään. Suoraan full-professoriksi tulee rekrytoida nykyistä enemmän.

Professorin urapolulla oli 498 associate-professoria syyskuussa 2022. Heistä 328 työskenteli määräaikaisissa työsuhteissa. Lisäksi urapolulla oli noin 300 määräaikaisessa työsuhteessa olevaa assistant-professoria. Tampereen yliopistossa on 70 associate professor -tasolla olevaa henkilöä ja 19 assistant professor -tasolla olevaa henkilöä (9/2022). Professorin urapolku on käytössä kaikissa yliopistoissa Taideyliopistoa lukuun ottamatta sekä useissa tutkimuslaitoksissa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, Professoriliitto
P. 050 340 2725
tarja.niemela@professoriliitto.fi