Praxis vid rekryteringen av professorer bör utvecklas

Arbetsdomstolen har i sin dom från den 1 juni (H45/2023) konstaterat att karriärvägssystemet tenure track i enstaka fall kan utgöra en i arbetsavtalslagen avsedd grundad anledning för att ingå ett arbetsavtal för viss tid. Systemet kan, enligt domstolen, således inte som sådant anses strida mot arbetsavtalslagen. Lagenligheten måste avgöras från fall till fall utifrån arbetslagstiftningens principer och med beaktande av branschens karaktär och särskilda behov samt de särdrag som präglar arbetet vid universiteten.

Enligt arbetsdomstolen måste man särskilt fästa uppmärksamhet vid att ett arbetsavtal inte får ingås för viss tid i syfte att kringgå anställningstryggheten. I domen konstateras att Tammerfors universitet har haft grunder i enlighet med arbetsavtalslagen för att utse en person till biträdande professor med tenure track-anställning för fem års tid.

Enligt Professorsförbundets synsätt innebär domen att den tenure track-rekryteringsmodell som universiteten tillämpar bör förnyas. Inom karriärvägen finns vanligen tre nivåer: assistant professor, associate professor och full professor. De som rekryterats till karriärvägen utses i regel för tidsbundna uppgifter för 3–5 år innan en eventuell stadigvarande tjänst som full professor. I universitetslagen finns för närvarande inget omnämnande av tenure track-modellen.

Tenure track, dvs. karriärsystemet för professorer, har under de senaste tio åren blivit ett etablerat sätt att rekrytera professorer i Finland och öppna ansökningsförfaranden blir alltmer sällsynta. Professorsförbundet ser det som viktigt att det skapas anställningsförhållanden som sporrar till en forskarkarriär och att rekryteringspraxisen i fråga om professorer utvecklas. Fler rekryteringar än i nuläget borde göras direkt till nivån full professor.

Inom karriärsystemet för professorer fanns 498 associate professorer i september 2022. Av dem arbetade 328 i tidsbundna anställningsförhållanden. Inom karriärsystemet fanns dessutom cirka 300 personer som arbetade som assistant professor i tidsbundet anställningsförhållande. Vid Tammerfors universitet fanns 70 personer på nivån associate professor och 19 personer på nivån assistant professor (9/2022). Karriärsystemet för professorer används vid alla universitet förutom vid Konstuniversitetet samt vid flera forskningsinstitut.

Närmare information:
Verksamhetsledare Tarja Niemelä, Professorsförbundet
Tfn 050 340 2725
tarja.niemela@professoriliitto.fi