Uusi kansallinen tutkimuseettinen ohjeistus julkaistu

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tiedote 15.3.2023

Tutkimuseettisen neuvottelukunta on päivittänyt kansallisen tutkimuseettisen ohjeistuksensa. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje 2023 on laadittu yhteistyössä tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisi ensimmäisen kansallisen ohjeistuksen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) vuonna 1994. Sen jälkeen tätä ns. HTK-ohjetta on päivitetty vuosina 1998, 2002, 2012 ja nyt 2023. HTK-ohjeella pyritään edistämään hyvää tieteellistä käytäntöä ja ehkäisemään siihen kohdistuvia loukkauksia. Ohjeessa kuvataan myös prosessi, jossa epäilyt tiedevilpistä selvitetään.

HTK-ohje on tiede- ja tutkimusyhteisön itsesääntelyyn perustuva yleisen tason ohje. Ohjeeseen sitoutuminen velvoittaa organisaatioita noudattamaan sitä kaikessa tutkimustoiminnassa ja kaikilla tieteenaloilla. On kaikkien tutkijoiden ja heidän työnantajiensa sekä tieteen ja koko yhteiskunnan etu, että hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt tutkitaan valvotussa prosessissa.

Uuden ohjeen tuomat muutokset

Vuoden 2023 HTK-ohjeessa korostuu hyvien tutkimuskäytäntöjen ja vastuullisen tutkimuskulttuurin edistäminen. Päivitystyössä yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut HTK-prosessien keston lyhentäminen, sillä viivytyksetön loukkausepäilyjen tutkinta on tutkijoiden oikeuksien kannalta keskeistä.

Keskeisimmät päivitettyyn ohjeeseen tehdyt muutokset ovat:

  • HTK-prosessin kestoa ja TENKin lausunnon pyytämisaikaa on lyhennetty,
  • tutkimusetiikan tukihenkilöiden toimenkuva on lisätty,
  • hyvän tieteellisen käytännön vastaisen toiminnan luokittelua on yhtenäistetty kansainvälisen käytännön kanssa,
  • HTK-loukkausten tunnistamiseen on liitetty vakavuusasteen arviointi,
  • eurooppalainen suositus HTK-loukkaustutkinnan osapuolten suojelusta on otettu huomioon,
  • tutkijoiden merkityksellisten sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus on lisätty,
  • pro gradu -tasoisiin opinnäytteisiin kohdistuneiden loukkausepäilyjen käsittely on vastuutettu korkeakouluille ja
  • hyvä tieteellinen käytäntö on käännetty englanniksi research integrity.

Yhteistyössä tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa

Päivitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota runsaaseen palautteeseen, jota TENK sai tutkimusyhteisöltä ja sidosryhmiltä vuosien 2021 ja 2022 aikana. Kommenteilla on ollut suuri vaikutus ohjeen sisältöön. TENK toivookin, että mahdollisimman monet tutkimusorganisaatiot sekä tiedettä edistävät ja tukevat tahot sitoutuvat tähän yhdessä tuotettuun ohjeeseen.

Yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja muut tutkimusorganisaatiot voivat sitoutua noudattamaan HTK 2023 -ohjetta allekirjoittamalla TENKin verkkosivuilta löytyvän sitoutumislomakkeen.

HTK-loukkausepäilyt arvioidaan aina sen ohjeen perusteella, johon organisaatio on ollut sitoutunut silloin, kun epäillyt teot ovat tapahtuneet. Tarkemmat tiedot siirtymisestä aiemmasta ohjeesta uuteen löytyvät HTK 2023 -ohjeen taulukosta 1.

TENK hyväksyi HTK 2023 -ohjeen kokouksessaan 27.1.2023, ja se julkistettiin Etiikan päivä -seminaarissa Helsingissä 15.3.2023. Ohje tullaan julkaisemaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu PDF-julkaisuun: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje 2023