Vuorotteluvapaaseen merkittäviä muutoksia

30.9.2015

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys korotettaisiin nykyisestä 16 vuodesta 20 vuoteen.  Vielä vuonna 2014 riitti, että työhistoriaa on 10 vuotta.

Vapaan enimmäiskesto lyhennettäisiin nykyisestä 360 päivästä 180 kalenteripäivään.

Vuorotteluvapaata ei enää jatkossa voisi jaksottaa, vaan koko suunniteltu vapaa olisi pidettävä yhdenjaksoisesti.

Korvaustasossa korkeammasta korvaustasosta luovuttaisiin, ja jatkossa vuorottelukorvauksen taso olisi 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta kaikilla vuorottelijoilla.

Toteutuessaan lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2016.

Miten muutokset tulisivat voimaan käytännössä?

Hallituksen esityksessä ehdotetaan seuraavaa voimaantulosäännöstä.

31.12.2015 mennessä alkaneisiin vuorotteluvapaisiin sovellettaisiin nykyistä lakia, joka mahdollistaa vuorotteluvapaan jaksottamisen ja jossa vapaan kesto on enintään 360 päivää. Työhistoriaksi riittää 16 vuotta. Jos työhistoriaa on vähintään 25 vuotta, korvaustaso voisi olla 80 prosenttia työttömyyspäivärahasta.

Lisäksi, jos vuorotteluvapaasopimus on tehty ennen lain voimaantuloa eli viimeistään 31.12.2015 ja jos vapaa alkaa viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2016, vapaaseen sovellettaisiin edellä kuvattuja vanhoja säännöksiä. Sekä sopimuksen tekohetkeä että vapaan alkamisajankohtaa koskevien ehtojen on molempien täytyttävä.

 

Betydande förändringar i alterneringsledigheten

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om ändring av lagen om alterneringsledighet.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om ändring av lagen om alterneringsledighet.

I propositionen föreslås att förutsättningen för att få alterneringsledighet höjs från nuvarande 16 års arbetshistoria till 20 år.  Ännu 2014 var räckte det med en arbetshistoria på 10 år.

Avsikten är att den maximala längden på ledigheten förkortas från 360 dagar till 180 kalenderdagar. Alterneringsledigheten kan i fortsättningen inte längre hållas i perioder, utan hela den planerade ledigheten ska hållas i en enda period.

I ersättningsnivån ska man avstå från den högre ersättningsnivån och i fortsättningen ska nivån på alterneringsersättningen vara 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen för alla alterneringslediga.

Om propositionen godkänns träder lagändringen i kraft 1.1.2016.

I regeringens proposition föreslås följande ikraftträdelsebestämmelse.

Vid alterneringsledigheter som börjat senast 31.12.2015 tillämpas nuvarande lag, som möjliggör en periodisering av alterneringsledigheten och där längden på ledigheten är högst 360 dagar. Som arbetshistoria räcker 16 år. Om arbetshistorian är minst 25 år, kan ersättningsnivån vara 80 procent av arbetslöshetsdagpenningen.

Dessutom, om avtalet om alterneringsledighet har ingåtts innan lagen trädde i kraft, dvs. senast 31.12.2015 och om ledigheten börjar senast den 30 mars 2016, tillämpas på ledigheten ovan nämnda bestämmelser.