Oikeusasiamiehen viesti: yliopistolaki avattava ja säätiöyliopistojen itsehallintoa täsmennettävä

28.3.2019

Tiedote: Oikeusasiamiehen viesti: yliopistolaki avattava ja säätiöyliopistojen itsehallintoa täsmennettävä  

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen tuore ratkaisu lähettää vahvan viestin tarpeesta avata yliopistolaki ja tarkastella kriittisesti suomalaisten säätiöyliopistojen hallintomalleja. Ratkaisun taustalla on Tampereen yliopiston useiden henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskunnan tekemä kantelu, jossa pyydettiin oikeusasiamiestä selvittämään, onko uuden yliopiston johtosääntö lainmukainen. Johtosäännössä määrätään yliopiston sisäisen toimivallan jaosta sekä eri toimielinten tehtävistä ja tarkennetaan näin yliopistolain määräyksiä.  

 

Tehty ratkaisu ei aseta mitään suoria vaatimuksia Tampereen yliopistolle, mutta se ei myöskään tuo oikeudellista selvyyttä pitkään hiertäneeseen tilanteeseen. Ennemminkin ratkaisu siirtää vastuun asiasta maan hallitukselle ja yliopiston omalle hallitukselle sekä korostaa tehtyjen päätösten tulkinnanvaraisuutta.   

 

”Odotimme, että säätiöyliopistojen hallintomallin lainmukaisuuteen olisi vihdoin saatu selvyys. Tämä ei nyt toteutunut, vaan oikeusasiamies ennemminkin listaa ratkaisussaan erilaisia tapoja lähestyä asiaa ja siirtää pallon opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä yliopistolle itselleen”, toteaa yliopistotutkija Hanna Kuusela, joka edusti kantelussa Tampereen yliopiston tieteentekijöitä.  

 

Ratkaisussa korostetaan yliopistojen perustuslaillista itsehallintoa, minkä vuoksi oikeusasiamies ei katso itsellään olevan valtuutta antaa asiassa oikeudellista päätöstä. Ratkaisun mukaan ”osapuolten näkemysero ei kuitenkaan ole lopullisesti ratkaistavissa oikeusasiamiehen tulkinnoin koska ei olisi aivan ongelmatonta sekään, jos perustuslaissa turvatun yliopiston itsehallinnon sisältö ja yliopiston toimielinten keskinäiset toimivaltasuhteet jäisivät vain oikeusasiamiehen kannanoton varaan”.   

 

Oikeusasiamies ehdottaa kuitenkin yliopistolain täsmentämistä ja saattaa Tampereen yliopiston tietoon näkemyksensä sen johtosäännön tulkinnanvaraisista kohdista, joille “ei ole juurikaan löydettävissä selkeitä perusteluja”.  

 

“Maamme tulevalle hallitukselle lähti nyt vahva viesti tarpeesta avata yliopistolaki, jotta oikeudellisilta tulkinnanvaraisuuksilta ja epäselvyyksiltä vältytään jatkossa. Jatkuvat kiistat eivät ole kenenkään etu, ja nyt kun oikeusasiamieskin on siirtänyt vastuun perustuslakivaliokunnalle ja poliitikoille, pitäisi heidän vastata huutoon”, Kuusela.  

 

Epäily lainmukaisuudesta koskee erityisesti Tampereen yliopiston johtosäännön määräystä, jolla yliopiston vaaleilla valittavalle toimielimelle, konsistorille, valitaan puheenjohtajan sen jäsenten ulkopuolelta sekä määräyksiä, jotka rajoittavat konsistorin valtaa päättää sille kuuluvasta hallituksen valintaprosessista.  

 

Oikeusasiamies toteaa, että yliopistolaissa on konsistorin puheenjohtajan valintaa koskevia ristiriitaisuuksia. Konsistorin jäseninä voivat olla vain yliopistoyhteisön sinne keskuudestaan valitsemat henkilöt, mutta puheenjohtajan valinnasta ei laissa ole määräyksiä, jolloin yliopiston hallitus voi säätää siitä johtosäännöllä. Nykyisten säätiöyliopistojen johtosääntöjen lainmukaisuudesta on kuitenkin tulkintaerimielisyyksiä. Yliopistolakia tulisikin ratkaisun perusteella täsmentää, jotta varmistettaisiin perustuslain turvaama yliopistojen itsehallinto.   

 

“Myös Tampereen yliopiston nykyiselle hallitukselle on nyt lähtenyt oikeusasiamieheltä selvä viesti siitä, mikä olisi oikeudellisesti kestävä tapa valita konsistorin puheenjohtaja. Toivon lämpimästi, että tämä otetaan hallituksessa vakavaan harkintaan ja johtosääntöä muutetaan siten, että konsistorin puheenjohtajan valinta noudattaisi yliopistolain määräystä konsistorin kokoonpanosta.” toteaa Professoriliiton Tampereen yliopiston osastoa kantelussa edustanut professori Mari Hatavara. “Uuden yliopiston menestykselle ja juuri aloitetulle yliopiston arvojen määrittämiselle olennaista on, että oikeudellisista tulkintaerimielisyyksistä päästään eroon ja eteenpäin.”  

 

Oikeusasiamiehen mukaan oikeudelliset ristiriidat olisivat ratkaistavissa, mutta yliopistojen autonominen asema ja tulkinnalliset erimielisyydet estävät oikeusasiamiestä toimimasta asiassa. Siksi yliopiston hallituksen on itse tehtävä muutokset.   

 

Oikeusasiamies toteaa myös, että monet johtosäännön määräykset, jotka koskevat hallituksen valintaa, rajoittavat konsistorin valtaa vapaasti päättää hallituksen valintaprosessista. “Myös nämä johtosäännön määräykset pitäisi purkaa, jos halutaan kunnioittaa yliopistoyhteisöä edustavan konsistorin oikeutta itsenäisesti valita yliopiston hallitus, mikä on sille laissa määrätty tehtävä”, Kuusela sanoo.  

 

“Oikeusasiamiehen lausunnossa tärkeätä ja ilahduttavaa on yliopistolain ongelmakohtien selvä osoittaminen sekä yliopistojen itsehallintoaseman korostaminen”, toteaa Hatavara. “Nyt vain tarvitaan vielä yliopiston päättäjiltä tahtoa lähteä korjaamaan nykyisen johtosäännön valuvikoja. Korkeakouluyhteisö on toistuvasti, jo ennen ensimmäisen johtosäännön hyväksymistä, tuonut näitä ongelmia esiin, mutta toistaiseksi tuloksetta.”  

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen (EOAK/1327/2018) ratkaisi 26.3.2019 kantelun, jonka tekivät 6.3.2018 Professoriliitto ry:n Tampereen yliopiston osasto, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ry ja Tampereen yliopiston opetusalan yhdistys ry selvittääkseen Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön siirtymäkauden hallituksen menettelyn lainmukaisuuden sen hyväksyessä 10.2.2018 uuden yliopiston johtosäännön. Kantelu koskee vuoden 2019 alussa aloittaneen Tampereen yliopiston johtosääntöä. Yliopisto syntyi kahden korkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston, yhdistyttyä. Toisin kuin oikeusasiamiehen ratkaisussa virheellisesti todetaan, johtosäännön lainmukaisuutta koskevista asioista on valitettu myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten asiasta ei ole olemassa lainvoimaista päätöstä.    

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös EOAK/1327/2018.    

 

Lisätietoja:

 

Mari Hatavara, professori, Tampereen yliopisto, +358401901565  

Hanna Kuusela, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, 050 5142264