Professoriliiton lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028

Professoriliitto kiittää maan hallitusta merkittävistä T&K-panostuksista. Liitto kuitenkin painottaa, että TKI-toiminnan rahoitusta on syytä osoittaa yliopistoille perusrahoituksena vapaaseen tutkimukseen. Vapaa tutkimusrahoitus antaisi yliopistoille mahdollisuuden vastata nopeammin kansainvälisen kilpailun tuomiin haasteisiin sekä osallistua sekä tieteensisäiseen että yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Professoriliitto huomauttaa, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitus jää julkisen talouden suunnitelmassa lähtökohtaisesti indeksikorotuksen varaan. Samalla yliopistojen ja am-mattikorkeakoulujen edellytetään nostavan korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrä lähelle 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja lisäävän jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Jos korkeakoulutuksen volyymiä nostetaan näin merkittävästi pelkällä perusrahoituksen indeksikorotuksella, korkeakoulutuksen laatu on vaarassa heiketä ja osaamistason nousu jää nimelliseksi.