Professorsförbundets yttrande om Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Professorsförbundet vill tacka landets regering för betydande FoU-satsningar. Förbundet betonar dock att det vore skäl att finansieringen för FUI-verksamheten riktas till universiteten i form av basfinansiering för den fria forskningen. Fri forskningsfinansiering skulle ge universiteten en möjlighet att snabbare svara mot de utmaningar som den internationella konkurrensen medför och delta både i vetenskapsinternt samarbete och företagssamarbete.

Professorsförbundet påpekar att universitetens och yrkeshögskolornas basfinansiering i planen för de offentliga finanserna i princip bara kan förlita sig på indexförhöjningen. Samtidigt förutsätts universiteten och yrkeshögskolorna öka antalet högskoleutbildade unga vuxna till nästan 50 procent fram till 2030 och utöka möjligheterna till kontinuerligt lärande. En så här betydande ökning av högskoleutbildningens volym enbart med hjälp av basfinansiering justerad med indexförhöjningen riskerar leda till att kvaliteten på högskoleutbildningen försämras och kompetensnivån stiger endast nominellt.