Reskostnader

En arbetstagare som reser på uppdrag av arbetsgivaren får ersättning för sina reskostnader enligt gällande bestämmelser fastställda av skattestyrelsen.

En arbetstagare som på order av arbetsgivaren reser på en sådan lördag, söndag, söckenhelg eller annan dag som för arbetstagaren är ledig, så att den tid som enbart åtgår till resandet är minst fem timmar, har rätt till 55 euro i resdagsersättning. Restiden inräknas inte i arbetstiden. Ersättning betalas inte till en arbetstagare i ledande ställning, inte heller till en arbetstagare som själv kan bestämma om tidpunkten för arbetsresan och om dispositionen av arbets- och fritidsarrangemangen. Ersättning ges inte heller om det under det ovan nämnda dygnet ansamlas tid som räknas som arbetstid eller om ersättningen för resandet ges med stöd av särskilda, från detta avtal avvikande bestämmelser.

Arbetstagaren ska resa med nyttjande av det förmånligaste tillgängliga ressättet, dock så att även tidsbesparing tas i beaktande.

Tilläggsersättningar för utlandsresor

Om en resa på uppdrag av arbetsgivaren sker till en plats utanför Finlands gränser, ger arbetsgivaren ersättning för de med resandet sammanhängande, nödvändiga kostnaderna enligt följande:

1. extra avgifter i anslutning till resandet, ss. flygskatter och liknande

2. visum-, vaccinerings- och medicinkostnader som har direkt samband med resan

3. telefon- och faxavgifter med direkt anknytning till researrangemangen och arbetsangelägenheter, efter saklig motivering

4. hyra av tresorfack i anslutning till hotellinkvartering, samt

5. övriga oundgängliga kostnader av motsvarande slag

Att observera: Arbetsgivaren håller sig allmänt taget med reseförsäkning för arbetsresor, och i denna försäkring ingår resgodsförsäkring.