Nyheter

 • Professorsförbundets styrelse sammanträdde 17.5

  Professorsförbundets styrelse sammanträdde 17.5.2024 då man bland annat diskuterade lokala avtal och fick en utredning från det möte som uppföljningsgruppen för pilotprojektet med utbildning av doktorander. På sitt sammanträde vidtog styrelsen följande åtgärder:

  Published:
 • Professorsmatrikeln har publicerats

  Professorsmatrikeln är digital service som innehåller uppgifter om professorskåren från grundandet av Åbo gamla akademi dvs allt från år 1640. Tagna med finns full professorerna från universiteten och forskningsanstalterna, de som befinner sig i professorskarriären samt de akademiska ledare och ledare vid forskningsanstalterna, vilka har …

  Published:
 • Fullmäktiges vårmöte hölls 27.4

  Professorsförbundets fullmäktige höll sitt vårmöte 27.4. Vid mötet behandlades förutom stadgeenliga ärenden bl.a. den allmänna arbetsmarknadssituationen och professorernas löneutveckling. Fullmäktige fick också en utredning om förbundets ekonomiska situation och medlemsutveckling.

 • Professorsförbundets löneutredning 2023

  Professorsförbundet har gjort sin årliga löneutredning om professorskårens löner. Antalet heltidsprofessorer (full) ökade något under året och uppgick i fjol till 1 997. Enligt en arbetsgivarundersökning var professorernas totallön i september 2023 för ordinarie professorer (full) 7 781 och för visstidsanställda professorer 7 322 euro. På…