Emerita-/emeritusprofessorer vid universiteten

De flesta universitet har redan konstaterat att en professor som går i pension är en resurs i arbetsgemenskapen. Hon eller han kan främja kontinuiteten, överföra arbetsgemenskapens verksamhetskultur och kunnande till de yngre samt stödja och bygga upp gemenskapen. En professor som har gått i pension kan enligt överenskommelse leda forskningsprojekt eller delta i dem, ansöka om kompletterande finansiering, undervisa, handleda doktorsavhandlingar och verka i övriga expertuppgifter.

En emerita-/emeritusprofessor kan fortsätta samarbetet med universitetet bl.a.

1. genom att specificera positionen och uppgifterna med ett s.k. emerita-/emeritusprofessorsavtal med universitetet

2. genom att verka som timlärare

3. genom att ingå ett tidsbundet arbetsavtal med universitetet

Emerita-/emeritusprofessorsavtal

Emerita/emeritusprofessorsavtal upprättas om samarbetets fortsättning samt rättigheter och skyldigheter efter pensioneringen. Om emerita-/emeritusprofessorn inte är anställd vid universitetet kan hon eller han vanligen inte verka som ansvarig ledare för ett forskningsprojekt. Det lönar sig för emerita-/emeritusprofessorn att med enhetens ledning tydligt avtala om sätten att delta, ansvaren och skyldigheterna.

I avtalet kan man komma överens om till exempel följande:

  • arbetets innehåll: till exempel arbete inom ett forskningsprojekt, undervisning, handledning av forskarstuderande, forskarutbildningsseminarier, handledning av övriga lärdomsprov, arbete som konsult eller mentor
  • ersättning av kostnader
  • användning av forskningsmaterial eller motsvarande samt forskningsmaterialets och forskningsresultatens immateriella rättigheter
  • arbetsförhållanden: arbetsrum eller -utrymme, användning av laboratorier och motsvarande, användning av forskningsutrustning
  • agerande som enhetens representant, presentation på enhetens webbsidor, visitkort
  • reserelaterade frågor, bl.a. resekostnader och reseförsäkringar
  • nycklar och passertillstånd
  • datateknik: dataförbindelser, e-postadress, dator, datorstöd, utskriftsmöjlighet, kopieringsmöjlighet
  • tjänster som kan användas: assisterande personal, språkgranskningstjänster, postning
  • arbetsredskap: telefon, kontorstillbehör

De som har ingått ett emerita-/emeritusprofessorsavtal är inte anställda vid universitetet och omfattas därför inte av företagshälsovården.

För eventuellt handledningsansvar eller övriga överenskomna arbetsuppgifter kan man avtala om arvodesbaserade ersättningar.

Att verka som timlärare

Oberoende om den pensionerade professorn har ingått ett emerita-/emeritusprofessorsavtal eller inte kan hon eller han verka som timlärare vid universitetet och få ersättning för det.

För det arbete som utförs under ålderpensionen intjänas pension fram till slutet av den månad när man fyller 68 år ach t.o.m. längre än så för dem som är födda år 1957.

Tidsbundet arbetsavtal

En pensionerad professor kan ingå ett tidsbundet arbetsavtal med universitetet. Då kan personen verka som ansvarig ledare för ett forskningsprojekt. Vanligen är det fråga om ett deltidsarbetsavtal.

För det arbete som utförs under ålderspensionen intjänas pension fram till slutet av den månad när man fyller 68 år och t.o.m. längre än så för dem som är födda år 1957.


Professorsförbundet förutsätter att universiteten har transparenta, tydliga och rejäla principer för sina emerita-/emeritusförfaranden.