Administration

Förbundsmötet

Förbundet håller ordinarie möte vartannat år. Styrelsen sammankallar mötet genom att skicka ett brev till alla medlemmar. Alla ordinarie medlemmar har rösträtt på förbundsmötet. Det ordinarie förbundsmötet behandlar de verksamhetsberättelser som styrelsen förberett och utser en ordförande och en vice ordförande för förbundsfullmäktige samt ordinarie ledamöter och ersättare till förbundsfullmäktige. Extra förbundsmöte sammankallas förutom på styrelsens initiativ också när minst 1/10 av de ordinarie förbundsmedlemmarna eller minst 1/10 av alla förbundsmedlemmar begär det skriftligt.

Fullmäktige

Ledamöterna i fullmäktige väljs så att det från varje avdelning i förbundet utses en ordinarie ledamot och två personliga ersättare för denne för varje påbörjat hundratal förbundsmedlemmar i avdelningen. Förbundets avdelningar ger förslag på sina egna representanter.

Fullmäktige 2023–2024

Styrelsen

Förbundets styrelse består av en ordförande och 1–2 vice ordförande som utses för en tvåårsperiod, minst sex (6) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter samt personliga ersättare för var och en av de ordinarie ledamöterna.

Det är fullmäktiges höstmöte som ska utse ordföranden, vice ordföranden/vice ordförandena och de övriga ordinarie ledamöterna i styrelsen samt ledamöternas ersättare.

Styrelsen 2024

Arbetsgrupper 2024

Styrelsens arbetsutskott

Styrelsens arbetsutskott består av förbundsstyrelsens ordförande Jukka Heikkilä, vice ordförandena Teija Laitinen och Petri Mäntysaari, verksamhetsledare Tarja Niemelä och organisationschef Raija Pyykkö.

Fullmäktiges arbetsutskott

Till fullmäktiges arbetsutskott hör förbundsfullmäktiges ordförande Eeva Moilanen, fullmäktiges vice ordförande Jukka Pellinen, styrelsens ordförande Jukka Heikkilä, verksamhetsledare Tarja Niemelä och organisationschef Raija Pyykkö.

Placeringskommittén

Till placeringskommittén hör förbundsstyrelsens ordförande Jukka Heikkilä, vice ordförande Teija Laitinen och verksamhetsledare Tarja Niemelä. Ekonomiansvariga Anne Lehto är sekreterare. Sakkunnigmedlemmar inom placeringsverksamheten är professor Luis Alvarez och professor Timo Rothovius.

Professorsbloggens redaktion

Till professorsbloggens redaktion hör förbundsstyrelsens ordförande Jukka Heikkilä, verksamhetsledare Tarja Niemelä och kommunikationschef Leena Kurkinen.

Upphovsrättsarbetsgruppen

Till förbundets upphovsrättsarbetsgrupp hör Jukka Heikkilä (ordf.) (Åbo universitet), Petri Mäntysaari (Hanken), Eeva Moilanen (Tammerfors universitet), Olli Norros (Helsingfors universitet), Esko Niemi (Aalto universitetet), Keijo Ruotsalainen (Uleåborgs universitet), Katja Weckström (Universitet i Öst Finland) och Tommi Kärkkäinen (Jyväskylä universitet). Sekreterare är förbundets chef för anställningsförhållanden Leevi Mentula.

Valkommittén

Till valkommittén hör Paula Rossi (ordf.) (Uleåborgs universitet), Hannu Rantanen (LUT-universitet) och Maria Lähteenmäki (Universitet i Öst Finland). Sekreterare är chef för anställningsförhållanden Leevi Mentula.

Arbetsgruppen för valprocessen av förtroendevalda

Till arbetsgruppen hör Eeva Moilanen (ordf.), Jukka Pellinen, Olli Norros, Petri Mäntysaari, Johanna Moisander och Tarja Niemelä (sekr.).

Matrikelarbetsgruppen

Till matrikelarbetsgruppen hör Laura Kolbe (ordf.) (Helsingfors universitet), Petri Lehenkari (Uleåborgs universitet), Johanna Kujala (Tammerfors universitet), Anne Juppo (Helsingfors universitet), Leena Kurkinen och Raija Pyykkö (sekr.).