Användning av titeln professor i offentligheten

Professorsförbundet anser det viktigt att professorerna betraktas som experter i offentligheten. Det förekommer tidvis oklarheter kring användningen av titeln professor.

En person som permanent eller på viss tid innehar en professur får använda titeln professor i offentligheten. Titeln får också användas efter pensionering, om personen varit utnämnd till ordinarie professor.

Universiteten har också infört andra titlar som är avledningar av ordet professor, men deras innehavare är inte sådana professorer som avses i universitetslagen. Dessa personer får inte uppträda med titeln professor utan ska alltid använda hela sin titel. Sådana titlar är bl.a. Professor of Practice (arbetslivsprofessor e.d.) och assistant/associate professor (ofta biträdande professor på svenska).

I tillsättandet av professorstjänster vid universiteten och forskningsinstituten ingår alltid en kollegial bedömning enligt universitetslagen. I den begärs ett utlåtande om de sökandes behörighet och meriter av minst två sakkunniga. Kollegial bedömning görs vanligen inte vid tillsättande av en Professor of Practice-tjänst.

Professorsförbundet anser att titlar som är avledningar av ordet professor för att undvika oklarheter inte ska förkortas till ”professor”.