Arvoden till expertuppgifter

Professorsförbundets rekommendation gäkkande arvoden för expertuppgifter utanför tjänsteåligganden

Denna rekommendation gällande arvoden ställs till förbundsmedlemmarnas förfogande då de fakturerar för expertuppgifter utanför sina tjänsteåligganden. För fakturering rekommenderas bokföring över arbetstimmar. I samband med faktureringen kan nämnas att den baserar sig på Professorsförbundets rekommendation gällande arvoden. För föredrag och anföranden finns en egen rekommendation.

Arvodskategori I: 500 €/timme

En gedigen behärskning av det vetenskapliga specialområdet eller vetenskapsgrenen förutsätter krävande planering och forskning. Till denna kategori hör även uppgifter som medför ett ur uppdragsgivarens synvinkel betydande ekonomiskt ansvar.

Arvodskategori II: 350 €/timme

Övriga uppgifter såsom expertuppgifter av allmän eller teknisk karaktär samt deltagande i möten och seminarier i egenskap av sakkunnig (arvoden för föredrag och anföranden faktureras skilt)

Arvoden för föredrag och anföranden

Timlön 1500 €
Timlön för repris 800 €

De rese- och övriga kostnader inklusive dagstraktamenten som uppgiften medfört debiteras enligt faktiska kostnader. Experten kan fritt bestämma över vilket resesätt som är ändamålsenligast.

Akavas belöningsrekommendationer (på finska)

Godkänt av Professorsförbundets styrelse 6.4.2021