Titeln professor

Anvisningar om användningen av titeln professor

En professor som utsetts till sitt uppdrag tills vidare (d.v.s. ”ordinarie” tjänst eller arbetsförhållande) är berättigad att använda professorstiteln även efter pensioneringen.

En professor som valts till sitt uppdrag tills vidare är berättigad att använda professorstiteln även efter att han eller hon övergått till andra uppgifter. En person som arbetat utomlands i ordinarie arbets- eller tjänsteförhållande med professorsbenämning har rätt att även i Finland titulera sig professor.

En professor som valts till sitt uppdrag för en viss tid, är berättigad att utan inskränkningar använda professorstiteln så länge som professorsuppdraget pågår. När en sådan professor inlämnar uppgifter till matriklar, meritförteckningar eller motsvarande måste dock tidsbegränsningen anges.

När det tidsbundna professorsuppdraget löpt ut, får professorn inte längre använda sin professorstitel.

Efter pensioneringen är en professor, vars arbetsförhållande gällt tills vidare, berättigad att titulera sig professor, professor emeritus/emerita eller emeritusprofessor/emeritaprofessor.

Förbundets styrelse kan undantagsvis ge lov att använda titeln professor emeritus/emerita eller emeritusprofessor/emeritaprofessor även i andra fall än det ovan nämnda fallet.

Denna anvisning gäller också för dem som arbetar som forskningsprofessorer.

Den som fått professorstitel som hedersbetygelse tituleras professor h.c.

Dessa anvisningar har fastslagits av Professorsförbundets möte 9.6.2017.

Enligt förbundet är endast den som har titeln professor en professor i den mening som avses i universitetslagen.
Även akademiprofessorer och forskningsprofessorer är professorer i den mening som avses i universitetslagen.