Dataskyddsbeskrivning

Den här dataskyddsbeskrivningen (nedan ”Beskrivningen”) anger hur Professoriliitto – Professorsförbundet ry samlar in, behandlar och lämnar ut personuppgifter i samband med hanteringen av medlemsrelationen, medlemstjänsterna och webbplatsen www.professoriliitto.fi.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig enligt den tillämpliga dataskyddslagen är Professorsförbundet, som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna Beskrivning och tillämpliga dataskyddslagar.

Den personuppgiftsansvariges kontaktinformation:

Professorsförbundet rf
FO-nummer: 0221160-2
Adress: Akavahuset, Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors

Personuppgiftsombud

Verksamhetsledare Tarja Niemelä
Adress: Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors E-post: tarja.niemela (at) proferssoriliitto.fi

2. Insamling av personuppgifter

Dina personuppgifter kan samlas in på olika sätt. I regel samlar vi in och behandlar personuppgifter som

 • du meddelar oss när du är i kontakt med oss eller sköter ärenden hos oss, till exempel när du ansluter dig som medlem
 • uppkommer i samband med besök på webbplatsen
 • erhålls från andra källor, i den omfattning de tillämpliga lagarna tillåter det, t.ex. handelsregistret, befolkningsdatasystemet, företags- och organisationsdatasystemet eller Postis adressdatasystem.

Du behöver inte meddela oss dina personuppgifter, men om du väljer att inte göra det kan vi eventuellt inte tillhandahålla dig våra tjänster.

Vi samlar in och behandlar till exempel följande personuppgiftskategorier:

 • grundläggande uppgifter såsom namn, personbeteckning och kontaktinformation (e-post, adress och telefonnummer) samt kontaktspråk
 • uppgifter om medlemsrelationen såsom anslutningsdatum, lokalavdelning, datum för anslutning till lokalavdelningen, typ av medlemskap, medlemsnummer, uppgifter om medlemsavgift, faktureringsadress, tillstånd till och förbud mot marknadsföring, medlemskap i arbetslöshetskassan
 • uppgifter om arbetsgivaren såsom arbetsgivarens namn, datum då anställningsförhållandet inletts och avslutats
 • medlemskontakter och korrespondens i samband med dem samt anteckningar om registrerades rättigheter
 • förtroendemannauppdrag vid Professorsförbundet och lokalavdelningen
 • uppgifter som samlats in i samband med användning av vår webbplats såsom användar-id, lösenord, uppgifter för identifiering, loggdata, uppgifter som samlats in från webbplatsen med hjälp av kakor eller liknande teknik (enhetskod och enhetstyp, operativsystem och programinställningar) samt
 • övriga från fall till fall definierade uppgifter med stöd av ditt samtycke.

3. Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar endast sådana personuppgifter som vi behöver för att bedriva vår verksamhet och hantera medlemsrelationen.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

1. Hantera medlemsrelationen och genomföra våra medlemstjänster
Vi behandlar personuppgifter främst för att hantera medlemsrelationen och genomföra våra medlemstjänster, inklusive bevakningen av medlemmarnas intressen. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på medlemsrelationen mellan dig och oss (avtal).

2. Marknadsföring
Vi kan kontakta dig för att berätta för dig om medlemsförmåner och erbjuda dig tjänster som följer med medlemskapet. Vi kan också behandla dina personuppgifter för marknadsföringsundersökningar och medlemsenkäter. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse att tillhandahålla information som en del av servicen och marknadsföra våra övriga tjänster. Du har när som helst rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (se avsnitt 8 i denna Beskrivning).

3. Utveckling av tjänster, informationssäkerhet och intern rapportering
Vi behandlar personuppgifter även för att säkerställa dataskydd inom våra medlemstjänster och på vår webbplats, för att förbättra kvaliteten på medlemstjänsterna och webbplatsen samt för att utveckla medlemstjänsterna. Vi kan också utifrån personuppgifterna sammanställa interna rapporter för ledningen med en ändamålsenlig ledning av verksamheten som mål. I dessa fall grundar sig behandlingen av personuppgifter på vårt berättigade intresse att säkerställa informationssäkerheten inom medlemstjänsterna och på vår webbplats och att få tillräckliga och korrekta uppgifter för utvecklingen av medlemstjänsterna och ledningen av verksamheten.

4. Efterlevnad av lagar
Vi kan behandla dina personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade förpliktelser t.ex. i fråga om bokföringen eller för att svara på myndigheternas (t.ex. skattemyndighetens) på lag grundade begäranden om uppgifter.

5. Övriga ändamål som du har samtyckt till
Vi behandlar dina personuppgifter även för andra ändamål om du gett ditt samtycke till sådan behandling.

4. Överföring och utlämnande av personuppgifter

Vi får lämna ut personuppgifter till tredje parter

 • i den omfattning som lagen tillåter eller förutsätter, t.ex. sända uppgifter om medlemsavgift till skatteförvaltningen för beskattningen, svara på behöriga myndigheters begäranden om uppgifter eller lämna ut uppgifter för rättegångsförfarande
 • när en samarbetspartner på uppdrag av oss behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra anvisningar.

Vi ser alltid till att dina personuppgifter behandlas korrekt

 • när vi bedömer att utlämnandet är nödvändigt för att tillgodose våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda missbruk eller svara på en myndighets begäran
 • hos andra parter med ditt samtycke, till exempel hos våra samarbetspartner för att erbjuda medlemsförmåner
 • hos Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap , om du i samband med medlemsansökan har uppgett att du ansluter dig som medlem hos kassan
 • av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige
 • hos försäkringsbolagen AIG Europe Limited, Fennia och If, för att bevisa ditt medlemskap i samband med handläggning av försäkringsfall som hänför sig till en gällande försäkring på basis av medlemskap i Professorsförbundet
 • i Professorsförbundets lokalavdelningar, namn och kontaktinformation, i huvudsak i samband med medlemskommunikation och medlemsevenemang
 • hos Sanoma Magazines, namn och adress för utdelning av medlemsförmånstidskriften
 • hos tryckeriet ForssaPrint, namn och adress för utdelning av medlemstidskriften Acatiimi

5. Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES-området

Vi kan överföra personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när en samarbetspartner som sköter ett uppdrag åt oss har etablerat sig utanför dessa områden. I dessa fall ser vi till att adekvata skyddsåtgärder vidtas i enlighet med den dataskyddslagstiftning som tillämpas för att säkerställa registrerades rättigheter och friheter, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).

6. Kakor

Vi använder kakor och andra liknande tekniker på webbplatsen www.professoriliitto.fi. Kakor är små textfiler som placeras i din enhet för att samla in och komma ihåg nyttig information i syfte att förbättra funktionaliteten och användbarheten på webbplatsen. Vi kan också använda kakor och liknande tekniker för statistiska ändamål, t.ex. för att sammanställa statistik över användningen av webbplatsen i syfte att förstå hur användarna använder webbplatsen och förbättra användarupplevelsen.

Du kan förhindra att kakor skapas, begränsa användningen av dem eller radera dem från din webbläsare. Eftersom kakorna möjliggör funktionen på vår webbplats kan en begränsning av dem påverka webbplatsens användbarhet.

7. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla användningsändamålen enligt denna Beskrivning.

Personuppgifter lagras så länge medlemsrelationen pågår. Personuppgifter kan i behövliga delar också lagras efter att medlemsrelationen upphört i den omfattning som tillämplig lag tillåter eller förutsätter. Efter att medlemsrelationen upphört lagrar vi t.ex. vanligen personuppgifter som behövs för att svara på krav eller talan i enlighet med de gällande reglerna om preskriptionstid. Vi kan t.ex. också lagra personuppgifter i behövliga delar för att iaktta ett förbud mot direkt marknadsföring som du meddelat.

Personuppgifterna raderas när det inte längre är nödvändigt att lagra dem enligt lag eller för att fullgöra parternas rättigheter eller skyldigheter.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter. Du kan också när som helst begära att dina personuppgifter rättas, uppdateras eller raderas. Observera dock att personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra sådana användningsändamål som fastställs i denna Beskrivning eller som enligt lag ska lagras inte kan raderas.

Du har rätt att motsätta dig eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter i den omfattning som tillämplig lag medger.

Du har i enlighet med tillämplig lag i vissa fall rätt att överföra de personuppgifter du meddelat oss från ett system till ett annat, dvs. rätt att få dina personuppgifter i en strukturerad, allmänt använd, maskinläsbar form och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återta samtycket. Efter det behandlar vi inte längre personuppgifterna, om det inte finns någon annan rättsgrund för det.

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka en begäran till oss på professoriliitto (at) proferssoriliitto.fi.

Om du upplever att dina personuppgifter inte behandlas korrekt har du rätt att vända dig till dataombudsmannen. Kontaktinformationen till dataombudsmannen hittar du på dataombudsmannens webbplats.

9. Informationssäkerhet

Vi vidtar adekvata åtgärder (fysiska, digitala och administrativa) för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstöring, missbruk, obehörigt röjande och obehörig åtkomst. Som exempel kan nämnas att åtkomst till personuppgifter endast ges de personer som behöver dem för att sköta sina arbetsuppgifter.

Observera att inte heller adekvata skyddsåtgärder kan hindra alla former av säkerhetsöverträdelser. Vid personuppgiftsincidenter meddelar vi dig om dem i enlighet med tillämplig lag.

10. Ändring av beskrivningen

Vi har rätt att ändra denna Beskrivning. Vi meddelar om ändringar på vår webbplats www.professoriliitto.fi, där du också hittar den senaste versionen av denna Beskrivning.

11. Kontakt

Du kan fråga om Beskrivningen eller begära närmare information om behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss per e-post på professoriliitto (at) proferssoriliitto.fi eller tarja.niemela (at) professoriliitto.fi