Lösningar i tvistefrågor

Om en arbetstagare inte vill nöja sig med sin arbetsgivares beslut som gäller arbetsuppgifternas kravnivå eller arbetstagarens individuella prestation, kan denna arbetstagare inlämna en skriftlig anmälan om avvikande åsikt.

Tvister som gäller den kravnivå som gäller för ett arbete handläggs, efter krav som ställs av arbetstagaren eller, om denne så önskar, av den förtroendeman som företräder arbetstagaren, tillsammans med personens överordnade eller en annan arbetsgivarrepresentant, och om någondera parten det begär, i en bedömningsgrupp.

Tvister som gäller en anställds individuella prestationer handläggs, efter krav som ställs av arbetstagaren eller, om denne så önskar, av den förtroendeman som företräder arbetstagaren, tillsammans med den anställdes överordnade eller, om denna överordnade redan behandlat frågan, med en högre överordnad eller en annan arbetsgivarrepresentant.

Om en tvist efter detta fortfarande inte kan biläggas, kan ärendet tas upp för avgörande enligt den i kollektivavtalet angivna förhandlingsproceduren:

1. Överläggning på arbetsenhetsnivå mellan dels den klagandes överordnande eller en annan arbetsgivarrepresentant, dels arbetstagaren själv eller den förtroendeman som företräder honom/henne.

2. Överläggning på lokalplanet mellan en företrädare för arbetsgivaren och förtroendemannen.

3. Förhandlingar på förbundsnivå mellan intresseorganisationerna.

Om ett ärende efter detta fortfarande inte kan biläggas, kan det föras till arbetsdomstolen för avgörande.