Professorsförbundets yttrande till ekonomiutskottet om regeringens proposition med förslag till lag om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2024–2030

Finland har som mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till fyra procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Detta innebär en ökning av FoU-finansieringen med 1,8 miljarder euro under perioden 2024–2030. Den årliga ökningen av befogenheter och anslag är då cirka 260 miljoner euro i förhållande till föregående års nivå.

Enligt Professorsförbundet ger denna satsning på forskning och innovation nycklarna till framtida tillväxt och samhällsreform. En stark FoUI-verksamhet har en nyckelställning när det gäller att bygga upp ett hållbart och återhämtningskapabelt samhälle och att genomföra den gröna omställningen. En högklassig och långsiktig grundforskning stärker kunskapsbasen, rättvisan och kriståligheten i samhället. Förbundet anser att lagförslaget definitivt är värt att understöda.