Professorsförbundets yttrande om delpolicyn för öppet tillgängliga samlingsverk och enskilda verk

Professorsförbundet försvarar de europeiska värderingarna och samtidigt också forskningsfriheten som en grundläggande individuell rättighet. Förbundet fördömer alla sätt att begränsa forskningsfriheten och godkänner inga strävanden efter att begränsa forskarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Den rättsliga grunden för frihet i forskningen samt skyldigheten att trygga den framgår enligt Professorsförbundet inte av utkastet till delpolicy för öppet tillgängliga samlingsverk eller enskilda verk.