Professorsförbundets yttrande om regeringens propositionsutkast om universitetssjukhusens uppgifter

Professorsförbundet understöder den föreslagna ändringen som förtydligar universitetssjukhusens uppgifter som ett led i verkställigheten av social- och hälsovårdsreformen. Förbundet vill dock fästa uppmärksamhet vid bitjänsterna och behörighetskraven samt universitetens ställning i välfärdsområdenas beslutsfattande.