Professorsförbundets yttrande till arbets- och näringsministeriet om det som skrivits in i regeringsprogrammet om den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen och utvecklingen av medlingssystemet

Enligt Professorsförbundet bör arbetslivet utvecklas balanserat och med hänsyn till både arbetstagarnas och arbetsgivarnas synpunkter. Parterna ska kunna enas om lönejusteringar i tjänste- och arbetskollektivavtalen utan att de branscher som skrivits in i lagen i praktiken fastslår den övre gränsen för lönehöjningarna. Förhandlingarna om den nya eventuella arbetsmarknadsmodellen hör till förhandlingsorganisationerna/förbunden. Om exportmodellen skrivs in i lagen, kommer detta att orsaka en kraftig politisering av förhandlingsverksamheten.

Den eventuellt nya arbetsmarknadsmodellen måste ta hänsyn till behoven hos såväl den offentliga som den offentligt finansierade och privata sektorn. Modellen ska också stödja en kvalitativ utveckling av tjänste- och arbetskollektivavtalen och se till att löne- och inkomstutvecklingen motsvarar arbetets krav- och kompetensnivå inom såväl den privata som den offentliga och offentligt finansierade sektorn.

Förutom att arbetsmarknadsmodellen behöver utvecklas, krävs det också en reform av medlingssystemet. Som ett led i detta måste medlarna måste få större resurser och deras befogenheter ses över. För att skapa en gemensam lägesbild av ekonomin bör det i anslutning till förlikningsbyrån inrättas en opartisk ekonomienhet med uppgift att producera ekonomiska beräkningar samt löne- och inkomstutvecklingsberäkningar som underlag för en gemensam bild av ekonomin, både övergripande och för olika sektorer och branscher.