Professorsförbundets yttrande till arbets- och näringsministeriet om tredjelandsmedborgares villkor för inresa

Enligt regeringens proposition beviljas tredjelandsmedborgare det uppehållstillstånd som avses i forskar- och studerandedirektivet i fortsättningen för fyra år eller högst för den tid avtalet med högskolan gäller, om det gäller en kortare period än fyra år.

Professorsförbundet understöder att uppehållstillstånd beviljas för längre tid än för närvarande. Förbundet påpekar att Finlands forskarsamhälle har internationaliserats även i fråga om andra karriärsteg än det första. Vid universiteten och en del av forskningsinstituten har man i rekryteringen av professorer övergått till tenure track-rekrytering (Professorirekrytoinnit, Pekkola m.fl. 2020). De sökande är mer internationella. Tjänsterna som assistant professor och associate professor är vanligen tidsbundna på 3–5 år. Till följd av det ovan anförda är det motiverat att bevilja uppehållstillstånd för tredjelandsforskare för fem år i stället för fyra år.