Professorsförbundets yttrande till förvaltningsutskottet om tredjelandsmedborgares villkor för inresa

Enligt Professorsförbundet är det motiverat att bevilja tredjelandsstuderande uppehållstillstånd för hela studietiden på en enda ansökan. Dessutom understöder förbundet att giltighetstiden förlängs för uppehållstillstånd som beviljas för arbetssökning och inledande av företagsverksamhet.

Förbundet påminner om att det krävs resurser för att öka antalet internationella studerande.