Upphovsrättsrådet har gett ett utlåtande om upphovsrätten till vetenskapliga artiklar – förlagsbranschen bör se över sin praxis

Upphovsrättsrådet konstaterar i sitt utlåtande att boken Suomen historian jännät naiset inte följer god sed enligt upphovsrättslagen. Professorsförbundet och Forskarförbundet anser att fackboksförlagen har anledning att se över sin praxis.

Upphovsrättsrådet har 24.10.2023 gett ett utlåtande (2023:8) om citat- och hänvisningspraxisen i boken Suomen historian jännät naiset (Atena Kustannus 2022). Utlåtandet grundar sig på en gemensam begäran till upphovsrättsrådet från Professorsförbundet och Forskarförbundet. I en bilaga till begäran om utlåtande skickades till rådet ett omfattande material där boken i tabellform jämfördes med tidigare publicerade texter av olika forskare.

I begäran om utlåtande ombads rådet ge sitt utlåtande om huruvida forskarnas upphovsrätt har kränkts när deras text har citerats noggrant utan att kopplingen till de använda källorna klart framgår av texten. Rådet konstaterade i sitt utlåtande att rådet inte tar ställning till andra än de texter där de som begär utlåtande är rättsinnehavare och inte heller i någon nämnvärd grad bedömer forskningsetiska frågor. I slutsatsen till sitt utlåtande konstaterade Upphovsrättsrådet att forskare i boken har citerats i strid med god sed och att forskarnas moraliska rättigheter har kränkts:

”Eftersom den text som citerats från artiklarna varken som sådan eller omformad inte alls i samband med citatet kan särskiljas från P:s egen text, och ursprungstexternas upphovsmän eller källan inte heller på något sätt framgår, bedömer upphovsrättsrådet att man i detta fall inte har förfarit i enlighet med god sed på det sätt som förutsätts i 11 § 2 mom. i upphovsrättslagen. Av denna anledning har även upphovsmännens moraliska rättigheter kränkts enligt 3 § i upphovsrättslagen.”

Upphovsrättsrådets utlåtanden har karaktären av rekommendationer och är inte juridiskt bindande för domstolar eller för de parter som begärt utlåtandet. Utlåtandena är offentliga handlingar som kan läsas på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Professorsförbundet och Forskarförbundet anser att fackboksförlagen har anledning att se över sin praxis. “Att citera i strid med god sed och kränka forskarnas moraliska rättigheter kan inte vara en rådande, godkänd praxis i förlagsbranschen”, konstaterar förbunden.

Upphovsrättslagen innehåller en allmän citaträtt, som gäller alla slags material. Med sitt utlåtande bestyrkte upphovsrättsrådet att det också vid citering av vetenskapliga artiklar eller verk ska beaktas att citatens omfattning motsvarar god sed och att citering alltid förutsätter hänvisningar till det ursprungliga materialet i enlighet med god publiceringssed.

Närmare information:

Leevi Mentula
Chef för anställningsförhållanden
Professorsförbundet
fornamn.efternamn@professoriliitto.fi

Johanna Moisio
Verksamhetsledare
Forskarförbundet
fornamn.efternamn@tieteentekijat.fi