Johtosäännöstä yliopistolakiin, hallitusohjelmatavoitteista kansainväliseen kilpailukykyyn

Kirjoittanut

Heli Ruokamo

Kommentit (0)

Lapin yliopistossa on parhaillaan käynnissä hallintojohtosääntöuudistus. Edellinen, vielä voimassa oleva, johtosääntö (päivitetty 2.10.2018) pitää sisällään 77 pykälää, joista moni toistaa yliopistolakia. Yliopistossamme kerättiin vastikään eri toimielimiltä ja yhteisöiltä kehittämiskohteita ja muotoiluehdotuksia johtosääntöön.

Professoriliiton paikallisosaston johtokunta ehdotti ensimmäiseksi professorineuvoston ja sen tehtävien lisäämistä hallintojohtosääntöön. Lapin yliopistoon on perustettu vuonna 2021 professorineuvosto, neuvotteluelin, joka toimii rehtorin, vararehtoreiden, dekaanien ja tulosyksiköiden johtajien neuvonantajana olennaisissa yliopiston tutkimukseen, kehittämiseen, taiteelliseen toimintaan ja opetukseen sekä yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvissä kysymyksissä. Professorineuvoston toiminta on ollut aktiivista pitäen sisällään mm. kaksi kertaa vuodessa Professoriliiton paikallisosaston kanssa yhdessä järjestettävät asiantuntija- ja kansanedustajatapaamiset.

Toinen ehdotus koski yliopistokollegion kokoontumisvapauden ja tehtävien laajentamista ja kolmas yliopistokollegion ja hallituksen välisen tiedonkulun, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden lisäämistä. Odotamme mielenkiinnolla, miten yliopistomme onnistuu johtosääntöuudistuksessaan sekä antaa mahdollisuuksia osallistuvampaan ja toimivampaan yliopistoyhteisöön.

Professoriliiton hallitusohjelmatavoitteiden mukaan yliopistolakia tulisi muuttaa siten, että yliopistoyhteisöä edustava monijäseninen toimielin, kuten kollegio hyväksyisi yliopiston johtosäännön. Kollegion tehtäviin tulisi lisätä myös hallituksen valmisteleman strategian sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen. Yliopiston hallituksen tulisi nauttia kollegion ja rehtoraatin hallituksen luottamusta. Lapin yliopiston kollegiossa valmistellaan parhaillaan erovuorossa olevien hallituksen ulkopuolisten jäsenten tilalle valittavien uusien jäsenten valintaa. Toistaiseksi yliopistolain uudistaminen ei ole saanut kannatusta eduskunnassa. Jatkamme Lapin kansanedustajatapaamisia Lapin yliopiston professorineuvoston ja Professoriliiton paikallisosaston jäsenten kesken taas marraskuussa.

Professoriliiton hallitusohjelmatavoitteissa peräänkuulutetaan yliopistoille ja tutkimuslaitoksille kansainvälisesti kilpailukykyisiä toimintaedellytyksiä. Näihin pyritään mm. nostamalla yliopistojen rahoituksen tasoa kilpailijamaiden tasolle ja siirtämällä painopistettä vapaaseen tutkimukseen. Tutkimusrahoitusmahdollisuudet ovat usein teemoiltaan rajattuja ja yliopistojen strategiat ohjaavat sekä sisäisiä että ulkoisia rahoituksia. Meillä Lapin yliopistossa on vastikään toteutettu tutkimuksen kansainvälinen arviointi, jonka tulosten perusteella alamme suuntaamaan tutkimusryhmien toimintaa kohti tulevaa. Yliopistossamme on elokuussa 2023 otettu käyttöön myös tutkimuskausijärjestelmä, joka edistää tutkimus- ja opetustoiminnan uudistumista ja kansainvälistymistä huipputasoa tavoitellen. Kansainvälistymisen kanssa on vielä paljon tekemistä aikana, jolloin olemme hyvin tietoisia siitä, että Suomi tarvitsee sekä koulutus- että työperäistä maahanmuuttoa.

Professoriliitto järjestää vuotuiset osastojen puheenjohtajien neuvottelupäivät 12.10.2023, joiden ohjelmassa on mm. alustuksia professoreiden palkkakehityksestä ja OKM:n yliopistojen kielikäytäntöselvityksen tuloksista. Kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus noussevatkin ajankohtaisteemaksi seuraavaan kansanedustajatapaamisemme.

Kirjoita vastaus tai kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *.