Professorsförbundets yttrande om delpolicyn för öppet tillgängliga forskningsmetoder och forskningsinfrastruktur

Enligt Professorsförbundet ger delpolicyn för öppet tillgängliga forskningsmetoder och forskningsinfrastruktur allmänt taget ett svårtolkat intryck. Metoderna, materialen och infrastrukturerna saknar struktur i vissa delar av dokumentet och det är svårt att uppfatta vart man egentligen hänvisar. Hela policyn ter sig väldigt abstrakt. Konkretin saknas och det förblir oklart vilket konkreta problem man försöker lösa och med vilka metoder. Det anges inte heller vem som ska utföra de uppräknade åtgärderna och med vilken finansiering.