Professorsförbundets yttrande om utkastet till statsrådets principbeslut om en nationell strategi för immateriella rättigheter (IPR-strategin)

Professorsförbundet konstaterar att IPR-strategin inte kan granskas separat från de allmänna målen som hänför sig till FoUI-investeringar, ökad produktivitet och grundforskning.

Professorsförbundet framhäver att professorerna och de övriga forskarna vid universiteten och forskningsinstituten har en viktig roll i Finlands och hela Europas innovationssystem. Det finländska FoUI-systemet är inte internationellt konkurrenskraftigt om inte professorerna och de övriga forskarna har internationellt konkurrenskraftiga verksamhetsförutsättningar som hjälper dem producera vetenskapliga innovationer.

Professoriliiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätöksestä kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta (IPR-strategia) (pdf)