Professorsförbundets yttrande till finansministeriet om lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet

Professorsförbundet anser att regeringens proposition förbättrar förutsebarheten i den statliga finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten. Det föreslås en årlig stadig ökning av befogenheterna och anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamheten och att det i fortsättningen ska upprättas en långsiktig plan för den statliga finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten och uppföljningen av den. Professorsförbundet anser att statens satsningar på FoUI-verksamheten möjliggör tillväxt och välfärd.