Professorsförbundets yttrande till kultur- och vetenskapsdelegationen om statsbudgeten för 2024

Professorsförbundet understöder att tilläggsfinansieringen för 2024 i detta skede permanent inriktas på Finlands Akademis forskningsprojekt via ett bemyndigande inom Flaggskeppsprogrammet. Förbundet är tillfreds med att den nationella motfinansieringen av EU-projekt täcks, eftersom detta ökar möjligheterna att söka EU-finansiering utan att belasta universitetens ekonomi.

För ett pilotprojekt för forskarutbildning föreslås ett tillägg på 40 miljoner för 2024. Professorsförbundet förutsätter att universiteten anställer nya professorer och att den finansiering som kommer in via pilotprojektet för forskarutbildning även styrs till handledning, till exempel som ett procentuellt handledningstillägg som fastställs utifrån månadslönen.

Budgetförslaget för 2024 står i strid med en skrivning i regeringsprogrammet som anger att högskolornas grundfinansiering ska tryggas särskilt i initialskedet. I budgeten för 2024 föreslås egentligen inte att grundfinansieringen till universiteten ska höjas. Professorsförbundet litar på att detta korrigeras i kommande budgeter.