Communicatio Academica: Anföranden från vetenskapens kärna

Välkommen att ta del av Professorsförbundets tillställning Communicatio Academica för att höra spännande anföranden om aktuella frågor av professorer. Under tillställningen offentliggör vi också vem som har blivit vald till Årets Professor 2022.

Den trespråkiga tillställningen ordnas torsdagen den 13.1.2022 kl. 14.00 i Brinkkala-huset i Åbo. Programmet kommer också att streamas. 

Läs mer.

Förbundets styrelse 2021

Förbundsfullmäktige sammanträdde den 27 november på distans. Denna gång stod ordföranden och vice ordföranden i tur att avgå. Höstfullmäktige valde professor Jukka Heikkilä (Åbo universitet) till förbundets ordförande för följande tvåårsperiod. Till vice ordförande valdes professor Eeva Moilanen (Tammerfors universitet TUNI).

Styrelsens sammansättning hittar du här

Coronapandemins påverkan på professorernas arbete

Akavas tankesmedja AkavaWorks utförde i september en enkät om coronaepidemins inverkan på Akava-medlemmarnas arbetsliv. Sammanlagt svarade 295 medlemmar av Professorsförbundet på enkäten. Bland förbundets medlemmar uppgav 57,6 % att arbetsmängden under en typisk arbetsdag hade ökat under coronaepidemin. Enligt enkäten belastas professorerna för tillfället av att göra flera saker samtidigt (74,1 %), brådska och strama tidtabeller (60,9 %) samt alltför liten social växelverkan med den övriga arbetsgemenskapen (60,6 %).

Läs mer

Svenskspråkiga artiklar i Professorsbloggen

Professor Kimmo Grönlund: Fältforskning under pandemin (18.5.2020)

Professor John Eriksson: Är biologin hos Homo sapiens ointressant? (3.3.2020)

Professor Erik Bonsdorff: Vem har bruk för äldre professorers tysta kunskap? (8.11.2019)

Professor Erik Bonsdorff: Professorsförbundet vid 50 – var står vi? (10.6.2019)

 

Vetenskapen - Finlands framtid

Professorsförbundets ändamål är att verka som professorernas yrkesmässiga förbindelselänk och arbetsmarknadsorganisation. Förbundet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning och forskningsbaserad högsta undervisning samt vill främja växelverkan mellan vetenskapssamfundet och det övriga samhället.

Professorsförbundet är en självständig Akavaansluten arbetsmarknadsorganisation, vars medlemskår består av universitetsprofessorer, tjänstemän i motsvarande ställning vid forskningsinstitutioner och - centraler samt interimistiska handhavare av dessa tjänster.