På svenska

Vetenskapen - Finlands framtid

Professorsförbundets ändamål är att verka som professorernas yrkesmässiga förbindelselänk och arbetsmarknadsorganisation. Förbundet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning och forskningsbaserad högsta undervisning samt vill främja växelverkan mellan vetenskapssamfundet och det övriga samhället.

Professorsförbundet är en självständig Akavaansluten arbetsmarknadsorganisation, vars medlemskår består av universitetsprofessorer, tjänstemän i motsvarande ställning vid forskningsinstitutioner och - centraler samt interimistiska handhavare av dessa tjänster.

 


 

Universitets- och vetenskapspolitiska valmålsättningar – Forskning skapar framtiden

Forskarförbundet och Professorsförbundet har offentliggjort gemensamma målsättningar för regeringsprogrammet med fokus på universitets- och vetenskapspolitik.

  • Finansieringen av universitet och forskning samt vetenskapens anseende måste fås att växa. 
  • Vi är universitetet – universitetssamfundet ger resultatet, vi måste hålla fast vid våra experter.
  • Det levande sambandet mellan forskning, utbildning och det omgivande samhället som Finlands styrka.

Läs mera: Universitets- och vetenskapspolitiska valmålsättningar

Meddelanden 12.6.2018: Finansiering av universitet och forskning samt vetenskapens anseende på uppgång


 


En professur kan tillsvidare tillsättas genom offentligt ansökningsförfarande eller genom kallelse. Lagstiftningen och arbets- och tjänstekollektivavtalen innehåller inget omnämnande om karriärsystemet för professorer. För att karriärsystemet för professorer ska vara rättvist måste det uppfylla nedanstående kriterier. 

Denna anvisning följs även i tillämpad form vid forskningsinstituten.

 


 

Professorsförbundets rekommendation om god sed vid avtal om upphovsrätt
 

Professorsförbundet har utarbetat en rekommendation om god sed vid avtal om upphovsrätt. Rekommendationen har utarbetats eftersom flera universitet för sina arbetsavtal har gjort upp bilagor där de anställda förutsätts överlåta sin upphovsrätt. Universiteten har strävat efter att förenkla hanteringen av upphovsrätter och andra immateriella rättigheter. Avtalsmässigt har användningen av olika standardavtal emellertid medfört allt oklarare situationer i multilaterala internationella forskningsprojekt och i fråga om mångformigt digitalt material. Det är oskäligt för en anställd som ingår ett arbetsavtal att på förhand vara tvungen att överlåta sin upphovsrätt och att detta ska utgöra ett villkor för arbetsavtalet. 

I inledningen till Professorsförbundets rekommendation finns en kortfattad beskrivning av upphovsrätten som grundläggande rättighet. Rekommendationen innehåller en mall för avtalsvillkor som en professor kan använda för att entydigt ange vilka rättigheter hon eller han är beredd att överlåta och mot vilken ersättning. Rekommendationen uppdateras vid behov. Rekommendationen täcker inte exempelvis multilateralt forskningsmaterial eller upphovsrätter för forskningsprototyper och material. 

Meddelanden

PDF-fil Utlåtande om ändringen av universitetslagen 3.9.2018  (298 kB)
PDF-fil Finansiering av universitet och forskning samt vetenskapens anseende på uppgång 12.6.2018  (216 kB)
PDF-fil Universitetens huvudavtalsorganisationer godkände förlikningsförslaget - samtliga stridsåtgärder återkallas  (402 kB)
PDF-fil Anvisning för ansökan om strejkunderstöd  (367 kB)
PDF-fil Nytt varsel på universitetssektorn 20.2.2018  (489 kB)
PDF-fil Universitetens huvudavtalsorganisationer lämnade varsel om arbetsstrid 13.2.2018  (527 kB)
PDF-fil FOSU: Universitetens blygsamma löneförhöjningsförslag var en besvikelse 8.2.2018  (329 kB)
PDF-fil FOSU: Universitetsförhandlingarna avbröts oväntat 30.1.2018  (602 kB)
PDF-fil Nu förhandlar vi om dina arbetsvillkor (Förhandlingar om universitetens nya kollektivavtal) 25.1.2018  (394 kB)
PDF-fil FOSU 10.1.2018: I universitetsförhandlingarna fortsatte diskussionen om reformering av lönesystemet  (448 kB)
PDF-fil FOSU Meddelande 1.12.2017: Preliminära mål på bordet vid universitetsförhandlingarna  (215 kB)
PDF-fil Professorsförbundets verksamhetsfokus 2018  (580 kB)
PDF-fil Meddelande 12.10.2017: Dags för time out i beredningen av den nya högskolelagen  (215 kB)
PDF-fil Meddelande 13.1.2017: Årets Professor – professor Erik Bonsdorff  (24 kB)
PDF-fil Meddelande 2.12.2016: Fordundets styrelse år 2017  (27 kB)
PDF-fil Meddelande 2.12.2016: Professorsförbundets verksamhetsfokus 2017  (17 kB)
PDF-fil Meddelande 8.6.2016 Förändringar i kollektivavtalet för universitet och i statens tjänste- och arbetskollektivavtal  (50 kB)
PDF-fil Meddelande 15.1.2016: Eeva Anttila utsedd till Årets Professor  (196 kB)
PDF-fil Demonstrationer 1.12. - Professorsförbundets ställning.pdf  (110 kB)
PDF-fil Nedskärningarna måste inställas – universiteten, forskningen och undervisningen måste räddas med ett framtidspaket.pdf  (1.1 MB)
PDF-fil Meddelande 16.11.2015 Nedskärningarna måste inställas – universiteten, forskningen och undervisningen måste räddas med ett framtidspaket.pdf  (48 kB)
PDF-fil Manifestationen/arbetskonflikten 18.9 – Styrelsen har stannat för att förbundet inte deltar i demonstrationen  (557 kB)
PDF-fil Professorernas och forskarnas organ: Regeringsprogrammet utarmar universiteten och forskningen (27.5.2015)  (41 kB)
PDF-fil Ansökan om strejkunderstöd  (210 kB)
 FOSU är nöjd med slutresultatet i universitetsförhandlingarna.  (15 kB)